Nederlands  Nederlands
English  English
Zoeken op de site

Vooruit denken en dan de juiste zet

IMC is een adviesbedrijf op het gebied van businessplannen, organisatie en financiering, innovatie, internationalisatie en netwerken. We zijn vooral actief binnen de gezondheidszorg, de energiesector en op het gebied van mobiliteit. De huidige economische situatie dwingt organisaties te vernieuwen, kansen te benutten en problemen aan te pakken. De toegevoegde waarde van IMC is dat we onze klanten helpen hun ambitie te realiseren.

Met een frisse blik gaat IMC het gesprek met u aan over de doelstellingen van uw organisatie en de ontwikkelingen in uw markt. Voorzien van sector-specifieke kennis denken we met u mee. Samen werken we aan nieuwe kansen en realiseren we oplossingen voor uw knelpunten. Daagt u ons uit?

actualiteiten

Subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid

Binnen de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kan subsidie worden aangevraagd om een bijdrage te leveren aan het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Het project richt zich op het verkrijgen van advies met een implementatieplan, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Het is gericht op één of meerdere van onderstaande thema's of activiteiten:

-      het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
-      het uitvoeren van (periodiek) onderzoek;
-      het bevorderen van gezond en veilig werken;
-      het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
-      het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk,  gericht op het verhogen van de betrokkenheid;
-      het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
-      het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
-      het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Subsidie kan aangevraagd worden voor de kosten van een externe adviseur. De projectkosten bedragen min. €12.000 en max. €20.000. Het subsidiepercentage is 50% met een maximum bijdrage van €10.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 19 oktober 2015 tot en met 13 november 2015.

Medimetrics IntelliCap

Medimetrics is een van onze klanten die zich richt op innovatieve (e-Health) oplossingen in de zorgsector. Zij hebben momenteel de IntelligCap® in ontwikkeling. Dit is de eerste en vooralsnog enige intelligente (medicijn)doseer- en controlesysteem in fysieke pilvorm. Deze elektronische pil verspreid na inname, medicatie op bepaalde gedefinieerde plekken in het maag-darmstelsel. Deze pil is een slimme e-Health oplossing die tevens nauwkeurige informatie over het lichaam meet en verstrekt.

De IntelligCap® is vanwege de zeer innovatieve eigenschappen genomineerd voor de Accenture Innovation Awards. Deze publieksprijzen worden op 14 november 2014 uitgereikt voor de meest innovatieve nieuwe producten en diensten van Nederlandse bodem. De IntelligCap® is binnen haar categorie een van de kanshebbers om in de prijzen te vallen. IMC benadrukt het belang van deze innovatie en stemt van harte op het vernieuwende product van Medimetrics.

Lees meer over de IntelligCap® op http://medimetrics.com/Home

Masterclass subsidies

Op 11 september hield Igor Savelkouls van IMC Organisatie Personeel Subsidie voor leden van Werkgevers Drechtsteden een Masterclass Subsidies. Een interessante bijeenkomst voor zowel organisaties met als zonder ervaring met subsidies. In de Masterclass werden namelijk niet alleen verschillende actuele subsidieregelingen zoals ESF Duurzame Inzetbaarheid en de WBSO besproken. Het gaat er niet alleen om om de mogelijkheden te kennen, maar ook hoe je subsidies effectief aanvraagt èn verantwoording aflegt aan de subsidieverlener. Daarom werden een aantal praktische handvaten geboden hoe er aansluiting kan worden gevonden of zelfs gecreëerd tussen de ambitie van de organisatie en het op dat moment beschikbare subsidie-instrumentarium. En werd er ook ingegaan op de wijze van aanvragen, rapportage en administratie. Ten slotte werd e.e.a. beeldend gemaakt aan de hand van gevarieerde cases uit de praktijk van IMC, zoals het Flow Center of Excellence (KROHNE, VSL, Da Vinci College) en een productiefaciliteit in China (Installatiebouw Van der Leun).

Ook interesse in subsidies, maar helaas verhinderd geweest? Neem dan contact op met IMC, 0184-496807.

Kotug wint Koning Willem I Prijs 2014

Koninklijke FrieslandCampina N.V. (categorie Groot Bedrijf), KOTUG International B.V. (categorie MKB) en Coöperatie TexelEnergie U.A. (Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap) hebben zojuist uit handen van Hare Majesteit Koningin Máxima de Koning Willem I Prijs en Koning Willem I Plaquette 2014 mogen ontvangen. Dit gebeurde tijdens de feestelijke uitreikingsavond bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. De winnaars werden tijdens de uitreiking geroemd om hun durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie. Juryrapport over KOTUG International B.V.: KOTUG is doordrenkt met Rotterdamse daadkracht en neemt haar vooraanstaande positie mede in op basis van de technisch innovatie die binnen de onderneming plaats vindt. Het Bestuur van de Koning Willem I Stichting spreekt bijzondere waardering uit voor KOTUG voor de wijze waarop Hollands Glorie 2.0 wordt gerealiseerd. www.kw1prijs.nl

Zero Emission Events

Mede door de fiscale voordelen zoals de MIA/Vamil regeling wordt duurzame mobiliteit door de overheid gestimuleerd. Grote steden in Nederland zoals Rotterdam en Den Haag willen daarbij de uitstoot van auto’s in hun stad verlagen om zo aan de regelgeving van de Europese Commissie te voldoen. Eerder genoemde steden hebben zodoende ook sloopregelingen die particulieren en ondernemers helpen bij hun beslissing om schoner te gaan rijden. Autofabrikanten zoals Nissan hebben daarbij enkele auto’s die volledig op elektriciteit rijden. Om de klanten van Nissan te informeren over de fiscale stimuleringsregelingen en subsidies organiseert Nissan Nederland in samenwerking met IMC de komende maanden Zero Emission Events. U kunt zich inschrijven via http://www.nissanprimeurs.nl/

alle actualiteiten

marktsegmenten

uitgelichte projecten

Voucher Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om duurzaamheid te stimuleren in uw bedrijf en handelsketen verstrekt MVO Nederland ook in 2015 de IMVO vouchers. Het gaat daarbij om het realiseren van verbeteringen van de arbeidsomstandigheden, de mensenrechtensituatie en/of het milieubeleid bij de handelspartner of in de handelsrelatie met de handelspartner. Het doel van deze regeling is het stimuleren van duurzaam ondernemen in ontwikkelingslanden en daar bij te dragen aan duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding. De gemaakte kosten voor een adviseur worden met 50% gesubsidieerd met een maximum bedrag van €10.000. IMC kan hierbij fungeren als adviseur.

Indien u mogelijkheden bij deze regeling ziet en het aansluit bij de bestaande en geplande projecten horen we graag van u.

Bijeenkomst Stadsregio

In de regio Rotterdam investeren gemeenten jaarlijkse stevig in verduurzaming van openbare voorzieningen zoals: openbare gebouwen, wagenpark van de overheden, laadpalen voor elektrische auto’s, openbare verlichting, etc. Soms investeren gemeenten zelf, soms wordt er geïnvesteerd vanuit een publiek-private samenwerking. Uit ervaring blijkt dat het voorbereiden en opzetten van een goed investeringsprogramma’s een omvangrijk traject is dat veel vooronderzoek en kennis vergt. De Europese Investeringsbank (EIB) stelt met de ELENA subsidiegelden beschikbaar aan publieke partijen als gemeenten en provincies om het benodigde vooronderzoek voor duurzame investeringen te kunnen uitvoeren. Ter voorbereiding op een mogelijk project in de regio Rotterdam organiseert de Stadsregio Rotterdam op 20 november 2014 een bijeenkomst om kansen te identificeren voor een regionale ELENA aanvraag.

Na de bijeenkomst worden de geïnventariseerde projecten nader onderzocht. Met ondersteuning van Except Integrated Sustainability, Twijstra & Gudde, Klimaatlandschap Nederland en IMC Organisatie Personeel en Subsidie B.V. wordt per projectvoorstel de slaagkans voor de ELENA aanvraag afgewogen om zo tot een definitieve lijst van projecten te komen die opgenomen worden in de ELENA aanvraag. Indien u zich wil opgegevn voor deze bijeenkomst horen we graag van u.

Riederborgh

Op dinsdag 14 oktober 2014 is Riederborgh gecertificeerd voor het prestigieuze gouden Prezo-keurmerk. Riederborgh is een van onze klanten in de zorgsector bij wie we intensief actief zijn op het gebied van HR, subsidie en organisatieverandering. Riederborgh is trots op het (opnieuw) verwerven van een gouden keurmerk. De auditcommissie baseerde haar besluit om Riederborgh het gouden keurmerk te verlenen op haar waarneming dat Riederborgh aan alle te beoordelen onderdelen geheel voldoet. Dat getuigt volgens de commissie van een zeer bijzondere prestatie. Riederborgh werd vooral geprezen om haar moderne organisatie, professionele ondernemerschap, innovatieve manier van benaderen van de zorg en bovenal het in alle facetten centraal stellen van de cliënt. IMC voelt zich met Riederborgh trots op het behalen van dit resultaat en ziet dit als een beloning op de constructieve manier van (samen) werken.

ESF – subsidie duurzame inzetbaarheid medewerkers

Binnen de subsidieregeling ESF 2014-2020 kan subsidie worden aangevraagd voor kleinschalige adviestrajecten op het gebeid van duurzame inzetbaarheid van maximaal €10.000 per subsidieaanvrager. Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieparagraaf, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema's of activiteiten:

- het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
- het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
- het bevorderen van gezond en veilig werken;
- het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit;
- het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
- het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van  werknemers naar ondernemerschap;
- het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van  arbeid en zorg;
- het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Subsidie kan aangevraagd worden voor de inhuur van een externe adviseur. De subsidie bedraagt 50% tot een maximum van €10.000. De minimale projectkosten bedragen €12.000. Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014. Het totale budget is €22 miljoen. Naar verwachting zal er in 2015 opnieuw een aanvraagtijdvak worden opengesteld.

IMC kan ondersteuning bieden bij het aanvragen en uitvoeren van deze regeling.

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren vervangt per 1 januari 2014 de Afdrachtvermindering Onderwijs en heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Het maximum bedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt €2.700 per volledig studiejaar. Voor het overgangsjaar 2014 geldt overigens het maximum bedrag voor de periode van 1 januari tot en met 31 juli/augustus.

Kon u in het verleden met terugwerkende kracht nog zaken repareren voor de Afdrachtvermindering Onderwijs, nu dient u uiterlijk 15 september een aanvraag ingediend te hebben om een beroep te kunnen doen op deze regeling. U kunt in aanmerking komen indien u werknemers heeft die deel uitmaken van de volgende doelgroepen:

•  Leerlingen die een leer-werk traject volgen in het vmbo;
•  Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat;
•  Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving;
•  Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio’s).  

 

IMC kan u informeren over de administratieve vereisten en het aanvraagtraject voor u verzorgen.

IMC
Trondheim 18 2993 LE Barendrecht
Postbus 307 3360 AH Sliedrecht
T: 0184 49 68 07 F: 0184 49 68 10
Email: info@imcosa.nl